Oprogramowanie dla sektora finansowego

TWORZYMY SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH

Finanse i bankowość

Merytoryka i ergonomia

Sektor bankowy i finansowy wymaga najwyższych kompetencji technologicznych i najlepszych narzędzi programistycznych. Pracując dla tej branży gospodarki, zachować trzeba najwyższy poziom bezpieczeństwa, należy przestrzegać również wielu zasad wynikających z regulacji prawnych.

Talex nie tylko odpowiada na te wymagania, ale zapewnia również doświadczenie i merytoryczną wiedzę swoich ekspertów.

Takie podejście przynosi efekty. Specjalnie na zamówienie banków i instytucji finansowych stworzyliśmy już wiele rozwiązań ułatwiających pracę tych instytucji. Jesteśmy autorami m.in. systemu analizującego i automatyzującego proces udzielania ponad 2,5 tys. kredytów dziennie, systemu zarządzającego zestawem ponad 200 równolegle prowadzonych projektów oraz zaawansowanego systemu ratingowego.

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania:

 • przeprowadzamy skuteczną analizę wymagań zarówno w warstwie technologicznej, jak i merytorycznej
 • doradzamy w zakresie optymalizacji realizowanych procesów biznesowych
 • tworzymy systemy przy pomocy szerokiego wachlarza narzędzi programistycznych
 • ergonomia obok merytoryki to główne cechy pisanych przez nas aplikacji
 • dobieramy odpowiadające założeniom Twojej strategii środowisko systemowe oparte o dowolne systemy operacyjne
 • realizujemy projekty zakładające wykorzystywanie różnych baz danych
 • budujemy infrastrukturę sprzętową bazującą na optymalnie dobranych elementach pochodzących od czołowych, światowych producentów
 • wdrażamy i konfigurujemy środowiska wirtualnych serwerów, pamięci masowych i bibliotek taśmowych


PRODUKTY DLA SEKTORA FINANSOWEGO

Tworzymy rozwiązania przeznaczone dla wyspecjalizowanej grupy klientów sektora finansowego. Na naszym koncie jest już wiele niepowtarzalnych i w pełni dopasowanych do potrzeb Klienta projektów, które wspomagają obszary kredytowe i pomocnicze, a także wykorzystują dedykowane środowiska oraz silniki decyzyjne. 

Produkty wspierające obszar kredytowy:

01. SME - automatyzacja decyzji kredytowych dla MŚP


Pozwala na wsparcie omnikanałowego procesu kredytowego dla segmentu SME-JDG. Wspiera proces kredytowy dla kredytów ratalnych i kredytów w rachunku bieżącym.

Obsługuje następujące etapy procesu kredytowego:

 • Prezentacja oferty produktowej wyznaczonej indywidualnie dla klienta (w tym oferty prelimitowej).
 • Wstępna symulacja (określenie szczegółowych warunków cenowych dla wybranych produktów w zależności od zdefiniowanych parametrów biznesowych).
 • Zainicjowanie wniosku i edycja danych (finansowych i niefinansowych).
 • Określenie warunków kredytowania, weryfikacja zdolności kredytowej klienta i podjęcie decyzji kredytowej.
 • Wygenerowanie umowy dla produktów oraz, jeżeli jest to wymagane, dokumentów dotyczących zabezpieczeń.
 • Uruchomienie produktów

02. Rating Tool - system wyliczania ratingów


System pozwala tworzyć modele ratingowe, przeprowadzać procesy ratingowe oraz przechowywać i udostępniać wyliczone wyniki. To kompleksowe i wydajne rozwiązanie, które pozwala spełniać wymagania stawiane przez Nową Umowę Kapitałową. Rating Tool może przyczynić się do wypracowania bardziej efektywnych metod oceny ryzyka, a w efekcie poprawić wyniki finansowe.


03. Credit Delivery - automatyzacja decyzji kredytowych dla ludności


System Credit Delivery umożliwia automatyzację procesu rozpatrywania wniosków kredytowych w oparciu o zdefiniowane reguły decyzyjne. Jego użycie minimalizuje skalę wystąpienia kredytów zagrożonych, a jednocześnie sprawia, że proces rozpatrywania wniosków jest powtarzalny, efektywny i wydajny.


04. SMZ - monitoring zabezpieczeń


SMZ jest aplikacją mającą na celu zautomatyzowanie i sparametryzowanie procesów monitoringu rachunków i zabezpieczeń. Głównym źródłem danych są systemy transakcyjne, które zasilają aplikację informacjami o klientach, rachunkach, zabezpieczeniach oraz ich wzajemnych powiązaniach. Pobrane informacje są następnie udostępniane użytkownikom do przeglądu, zgodnie z ich uprawnieniami. Dane importowane mogą być także uzupełniane dodatkowymi informacjami, przechowywanymi lokalnie w SMZ. Na podstawie danych importowanych i wprowadzanych przez użytkowników, system dokonuje przypisania wg zdefiniowanych reguł wejściowych, do rachunków i zabezpieczeń określonych strategii postępowania. Strategie implementowane są przez dedykowane procesy workflow, automatyzujące procedury postępowania. Wydzieloną grupę funkcjonalności stanowią raporty generowane automatycznie przez system (cykliczne) lub przez użytkowników (ad hoc).


Produkty wspierające procesy pomocnicze:

05. SZReK - zarządzanie reklamacjami


System Zarządzania Reklamacjami (SZRek) umożliwia automatyzację procesu obsługi zgłoszeń, reklamacji oraz uwag w obrębie danej organizacji. System jest niezwykle elastycznym narzędziem pomagającym poprawić relacje z klientami poprzez szybsze, a jednocześnie bardziej wnikliwe rozpatrywanie zgłaszanych przez klientów zagadnień.


06. SOPEL - obsługa poczty elektronicznej


System Obsługi Poczty Elektronicznej służy do obsługi kontaktu elektronicznego klientów z instytucją finansową za pośrednictwem jednej skrzynki mailowej, na którą kierowane są zapytania klientów. System wspomaga przeglądanie, analizę i udzielanie odpowiedzi na wiadomości klientów.


07. BCM - zarządzanie ciągłością biznesu


System BCM ułatwia utrzymanie aktualnych planów zachowania ciągłości biznesowej. Znajduje szczególne zastosowanie w dużych firmach realizujących złożone procesy angażujące wiele jednostek. BCM umożliwia łatwe określenie wpływu niedostępności poszczególnych elementów na możliwość zachowania ciągłości działania przedsiębiorstwa. Generowane przez system plany, przechowywane są w centralnym repozytorium. Dostęp do danych i dokumentów ograniczany jest przez uprawnienia wynikające z roli pełnionych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.


08. SWZ - wspieranie procesów zakupowych


 • Wspomaga realizację masowych zakupów materiałów eksploatacyjnych, produktów spożywczych, marketingowych, typowych usług.
 • Obejmuje swym zakresem produkty i usługi, dla których dostawcy są wybierani centralnie, a warunki dostaw określane są na podstawie zawartych umów.
 • Umożliwia usprawnienie procesu realizacji zakupów typowych i ograniczenie kosztów zakupów poprzez wykorzystanie efektu skali.
 • Automatycznie aktualizuje koszyk produktów dostawcy na podstawie dostarczanych przez niego ofert.
 • Automatycznie konwertuje zapotrzebowania na zamówienia do dostawców.
 • Agreguje pozycje zapotrzebowań w łączne pozycje na zamówieniach.
 • Umożliwia obsługę pozycji nietypowych (spoza koszyka produktów).
 • Wspomaga obsługę zamówień, odbioru towaru, zwrotów, reklamacji i monitów.
 • Umożliwia monitorowanie terminów realizacji zamówień oraz ocenę jakości współpracy z dostawcami.

09. PWD - wspieranie procesu przetargowego


 • Wspiera procedurę przetargową dla realizacji "dużych" zakupów od momentu zgłoszenia potrzeby biznesowej, przez jej akceptację, obsługę zapytań, zbierania i oceny ofert, aż po rozstrzygnięcie przetargu i opiniowanie umowy. Proces kończy się podpisaniem umowy i zarejestrowaniem jej w repozytorium kontraktów.
 • Udostępnia wielokryteriowy system oceny ofert z przypisaniem wag do kryteriów.
 • Umożliwia przeprowadzanie wieloetapowego procesu z kolejnymi iteracjami ofert.
 • Automatycznie wskazuje zwycięzcę na podstawie ocen wprowadzonych przez członków komisji.
 • Zapewnia możliwość wskazania więcej niż jednego zwycięzcy.
 • Wspiera procedurę akceptacji wyboru zwycięzcy.
 • Wspomaga proces negocjowania i opiniowania umowy, w tym zapewnia możliwość równoległego negocjowania kilku rodzajów umów związanych z jednym przetargiem.
 • Udostępnia funkcjonalność rejestru umów.

10. SPM - zarządzanie potfolio i kosztami usług IT


 • Łatwość przygotowania i uzasadnienia budżetu IT w oparciu o usługi IT zapotrzebowane przez jednostki biznesowe.
 • Prostota i czytelność prezentacji zakresu usług IT świadczonych poszczególnym jednostkom biznesowym i całej organizacji.
 • Łatwość weryfikacji poprawności kalkulacji kosztów oraz objaśnienia ich jednostkom biznesowym zarówno na grafach, jak i na zestawieniach tabelarycznych.
 • Możliwość symulacji skutków finansowych planowanych zmian w infrastrukturze IT, modelach świadczenia usług IT, czy umów z dostawcami.
 • Wsparcie analizy wpływu poszczególnych wymagań ilościowych i jakościowych na koszty oraz racjonalizacji wymagań jednostek biznesowych.
 • Łatwość identyfikacji usług IT o największym wpływie na koszty usług IT i skoncentrowanie się na ich optymalizacji.
 • Dostęp do bieżącej informacji o zaplanowanych i rzeczywistych kosztach usług IT.
 • Zmniejszenie pracochłonności tworzenia budżetów usług IT, przy jednoczesnej poprawie efektywności ich wykorzystania.

Środowiska i silniki decyzyjne:

11. HSD - Hybrydowy System Decyzyjny


Rozwiązanie łączące funkcjonalność klasycznego silnika decyzyjnego z technologią wykorzystującą wyniki uczenia maszynowego. System umożliwia budowanie dowolnie złożonych strategii decyzyjnych będących kompilacją reguł definiowanych przez analityków, z algorytmami maszynowymi (np.: drzewa decyzyjne, lasy losowe, sieci neuronowe) uzyskanymi przez analizę historycznych zbiorów danych.

Strategie decyzyjne mogą zostać udostępnione zarówno jako usługi, lub też stać się częścią procesów przetwarzających implementowanych w ramach silnika. W tym drugim przypadku, wywołanie strategii realizowane jest z wykorzystaniem natywnego protokołu, zapewniając tym samym maksymalną wydajność przetwarzania. HSD jest zatem kompleksowym rozwiązaniem, w ramach którego możliwe jest nie tylko podejmowanie decyzji, ale także zrealizowanie całego procesu biznesowego obejmującego akwizycję danych oraz integrację z zewnętrznymi systemami i źródłami danych.

Pozostałe kluczowe funkcjonalności HSD: 

 • Graficzne narzędzie do definiowania strategii decyzyjnych, procesów przetwarzających i zasilających oraz usług
 • Czytelny język definicji reguł biznesowych oraz język skryptowy
 • Możliwość rozbudowy HSD o własne funkcje implementowane z wykorzystaniem wbudowanego języka skryptowego
 • Webowa konsola umożlwiająca łatwe zarządzanie procesami i strategiami (w tym hot deployment nowych wersji) z poziomu administracji biznesowej
 • Webowa konsola do monitorowania i diagnostyki wykonywanych procesów

12. Bpro - silnik decyzyjny


BPro jest uniwersalnym silnikiem przetwarzającym, łączącym w sobie cechy silnika workflow, silnika decyzyjnego oraz narzędzi klasy ETL. Dzięki rozbudowanym mechanizmom integracyjnym, procesy wykonywane na silniku BPro mogą łączyć informacje uzyskiwane z wielu różnych źródeł i wykorzystywać je do odpowiedniego sterowania realizowanym przetwarzaniem. W przypadku konieczności podjęcia działań lub decyzji przez użytkownika, system generuje zadanie, którego wynik wpływa na dalszy bieg procesu. System ma szczególne zastosowanie w przetwarzaniu informacji finansowych generowanych przez wiele aplikacji spotykanych w instytucjach finansowych.


13. PDK - środowisko portalu doradcy klienta


Środowisko Portalu Doradcy Klienta służy do osadzania i integracji aplikacji webowych. Poszczególne aplikacje mogą być realizowane niezależnie, nawet przez różnych dostawców, i dopiero w ostatniej fazie następuje ich integracja i uruchomienie w jednorodnym środowisku. Dostawcy opracowujący aplikacje przewidziane do osadzenia w portalu, mogą korzystać z bogatego zestawu bibliotek obejmujących swym zakresem zarówno elementy związane z automatyzacją przetwarzania, jak i z prezentacją danych. Dla osadzonych aplikacji portal jest praktycznie przezroczysty, w bardzo niewielkim stopniu ingeruje w ich działanie, ograniczając się jedynie do autentykacji, autoryzacji oraz zapewnienia wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi komponentami. Osadzone aplikacje mogą, w zależności od potrzeb, wykorzystywać dowolne biblioteki dostarczane z portalem.


14. Tibco - środowisko automatyzacji procesów biznesowych


 • zintegrowane środowisko umożliwiające automatyzację procesów biznesowych
 • rozwiązania oparte o stabilną platformę do modelowania i realizacji procesów, w tym zasad świadczenia usług
 • umożliwia menadżerom określenia zagadnień biznesowych
 • przechowuje i gromadzi dane elektroniczne
 • usuwa bariery komunikacyjne
 • pomaga w tworzeniu procesów skierowanych na klienta
 • zwiększa elastyczność obecnej infrastruktury oraz danych
 • zapewnia integrację z istniejącymi systemami wykorzystując zorientowanie na usługi

15. Ab Initio - środowisko przetwarzania danych


 • wydajne środowisko przetwarzania danych
 • w pełni wykorzystuje dostępne zasoby sprzętowe
 • przetwarza w czasie rzeczywistym
 • zawiera bogatą biblioteka komponentów umożliwiających wymianę danych z wieloma systemami zewnętrznymi
 • zawiera intuicyjne i efektywne narzędzie do budowania aplikacji i procesów
 • automatyzuje procesy przetwarzania danych
 • umożliwia tworzenie oraz konfigurowania reguł biznesowych przez menadżerów i analityków biznesowych
 • bada i monitoruje jakość danych pochodzących z systemów źródłowych na poziomie całego przedsiębiorstwa
 • posiada wysokowydajny i skalowalny silnik zapytań umożliwiający federację danych
 • wspiera procesy Data Governance

Technologie:

 • Warstwa sprzętowa: IBM / HP / Oracle / Cisco / Dell EMC / Huawei
 • Warstwa wirtualizacji: VMware / Citrix / Microsoft/Red Hat/KVM
 • Systemy operacyjne: AIX / Linux (x86, Power) / IBM i / Solaris / HP-UX / Microsoft Windows Server
 • Bazy danych: IBM DB2 UDB / Oracle Database (w tym RAC i Exadata) / MS SQL Server / IBM Informix Dynamic Server / Teradata / Pivotal Greenplum Database / MaxDB/SAP DB / MySQL / NoSQL i Graph: Neo4j, OrientDB, MongoDB
 • Serwery aplikacyjne: IBM WebSphere / Jboss AS / Apache Tomcat / GlassFish / WebLogic / Tuxedo
 • Narzędzia analityczne i technologie programistyczne: Microsoft Reporting Services / Microsoft Analysis Services / SAP BusinessObjects / IBM Cognos Business Intelligence / SharePoint / Performance Point / Tibco ActiveMatrix Business Works / TIBCO ActiveMatrix BPM / Ab Initio

Szukasz rozwiązań dedykowanych dla sektora finansowego?

Skontaktuj się z nami!