ZAINWESTUJ W TALEX

Kalendarium

Terminy przekazywania raportów finansowych Talex SA:

Raporty kwartalne

  • SA-Q1 (2022) - 30.05.2022
  • SA-Q3 (2022) - 29.11.2022

Raporty półroczne

  • SA-P (2022) - 30.09.2022

Raporty roczne

  • SA-R (2021) - 29.04.2022

Zarząd Talex S.A informuje, że:

  • zgodnie z treścią § 79. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757), Spółka nie będzie przekazywać raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2021 roku.