ZAINWESTUJ W TALEX

Rada Nadzorcza


Bogna Pilarczyk

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

prof. dr hab Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Bogna Pilarczyk ukończyła w 1970r. studia magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu. W 1974r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych a następnie stopień doktora habilitowanego  (1991r.). W czerwcu 2001r. nadany został jej tytuł profesora a we wrześniu 2005r. została powołana na stanowisko profesora zwyczajnego AE w Poznaniu.

W Uczelni pełniła wiele funkcji; kierownika Katedry Strategii Marketingowych, członka Senatu, przewodniczącej licznych komisji wydziałowych i uczelnianych, od 1991 roku jest członkiem Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne  wykłady, seminaria na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich oraz  na studiach MBA. Wypromowała kilkuset magistrów i 13 doktorów ekonomii. W badaniach naukowych zajmuje się zarządzaniem strategicznym, marketingiem oraz komunikacją w biznesie. Od wielu lat współpracuje z praktyką gospodarczą realizując na jej rzecz wiele projektów badawczo - wdrożeniowych .
Witold Hołubowicz

Członek Rady Nadzorczej

dr hab. inż., profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Witold Hołubowicz jest absolwentem Wydziału Telekomunikacji i Elektroniki Politechniki Poznańskiej. Na wydziale tym uzyskał w 1986 roku tytuł doktora, a w 1993 roku tytuł doktora habilitowanego. W latach 1987-89 był profesorem wizytującym na Brooklyn Polytecnic w USA, a w latach 1991-96 był profesorem w nowopowstałej międzynarodowej polsko-francuskiej uczelni technicznej w Poznaniu. Od 2003 jest kierownikiem Zakładu Informatyki Stosowanej na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu. W latach 1997-2017 był prezesem zarządu spółki ITTI w Poznaniu, działającej w obszarze innowacyjnych rozwiązań ICT.
Andrzej Kurc

Członek Rady Nadzorczej

absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej

Andrzej Kurc od września 1991 r. był zatrudniony w Talex Sp. z o.o. jako programista, a od sierpnia 1992 r. do maja 1998 r. pełnił w Talex Software Sp. z o.o. funkcję Prezesa Zarządu. Po przejęciu Talex Software Sp. z o.o. przez Talex S.A., od czerwca 1998 r. pracował m.in. na stanowiskach Dyrektora Działu Oprogramowania i Dyrektora Biura Projektów. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Biura Badawczo-Rozwojowego.
Jacek Nowak

Członek Rady Nadzorczej

dr hab., profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Jacek Nowak od 1979 roku związany jest z Uniwersytetem Przyrodniczym. Jest absolwentem Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu. Na Wydziale tym uzyskał stopień doktora nauk rolniczych, a następnie doktora habilitowanego. W grudniu 2007 uzyskał tytuł naukowy profesora.

W 1987 i 1988 przebywał w USA w Cornell University na stypendium Fulbrighta a w 2003 roku na stypendium OECD. Na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu pełni od 2014 roku funkcję Dyrektora Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego a od roku 2009 kieruje Zakładem Fermentacji i Biosyntezy. Jest organizatorem i koordynatorem anglojęzycznych, międzynarodowych studiów magisterskich prowadzonych na tym Wydziale. Jest też członkiem Rady Programowej Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Małgorzata Poprawska

Członek Rady Nadzorczej

mgr ekonomii; biegły rewident – nr na liście KRBR 5796

Małgorzata Poprawska  jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydziału Ekonomiki Produkcji i Obrotu. W  roku 1991 uzyskała dyplom biegłego księgowego nr 13012 ze specjalnością w zakresie przemysłu a po zmianie przepisów została wpisana na listę biegłych rewidentów pod nr 5796.

Zawodowo związana jest głównie z audytem sprawozdań finansowych i usługami o podobnym charakterze. W latach 1991-2003 pełniła funkcje w Zarządzie na stanowiskach, Wiceprezesa a później Prezesa firmy  księgowo - audytorskiej a od czerwca 2003 roku jest Partnerem w Firmie: Poprawska i Kasztelan Biegli Rewidenci Spółka Partnerska, wpisanej na listę firm audytorskich, prowadzonej przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów – odpowiedzialnym za dział audytu i szkoleń związanych z rachunkowością, audytem i usługami pokrewnymi.
Żaden z członków Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, a także nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryterium niezależności w rozumieniu postanowień dokumentu Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2016.