Polityka prywatności

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest TALEX S.A. z siedzibą przy ul. Karpia 27d, 61-619 Poznań, NIP: 782-00-21-045, REGON 004772751; dalej: Administrator.

2. Administrator wyznaczył Bartłomieja Nowaka na Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych, przesyłając wiadomość na adres iod@talex.pl lub pisemnie na adres pocztowy administratora wskazany w punkcie powyżej.

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej: RODO.

4.      Zbierane przez spółkę TALEX S.A. dane są: 

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, 
 • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II.    ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Talex S.A. przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ściśle określonego celu w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Zakres danych przetwarzanych przez spółkę TALEX S.A.  wskazano poniżej.

Zakładka KONTAKT

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • nazwa firmy
 • dane zawarte w wysłanej wiadomości

Zakładka KARIERA

 • adres e-mail
 • wszystkie inne dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych

Dodatkowo w celu dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do indywidualnych potrzeb Użytkowników oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług wykorzystywana jest technologia, która gromadzi oraz przetwarza dane zapisane w plikach cookies, w tym adres IP (szczegóły opisano w sekcji VII Polityki prywatności – Polityka cookies).

III.  CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

1. odpowiedzi na pytanie kierowane do Administratora za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce KONTAKT na podstawie prawnie uzasadnianego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na budowaniu i rozwijaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami opartych na rzetelności i lojalności;

2. rekrutacji, w tym:

a.  nawiązaniu i utrzymaniu kontaktu z Kandydatem w związku ze złożonymi dokumentami aplikacyjnymi (przesyłanymi na adres e-mail; pracuj@talex.pl), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w związku z podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,

b.  przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. podejmowanie niezbędnych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w zakresie danych wskazanych w art. 221 §1 Kodeksu pracy oraz na podstawie udzielonej przez Kandydata zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz w zakresie danych wykraczającym poza katalog wskazany w art. 221 §1 Kodeksu pracy,

c.   uwzględnienia dokumentów aplikacyjnych Kandydata w przyszłych procesach rekrutacji na podstawie jego dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.    przesyłanie treści marketingowych za pośrednictwem kanału komunikacji na który Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę tj. poprzez wiadomość elektroniczną na wskazany adres e-mail i/lub powiadomienia telefoniczne (SMS/MMS), w celu prezentacji ofert handlowych oraz przesyłania spersonalizowanych informacji o produktach i usługach TALEX S.A. – na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.  dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do potrzeb Użytkowników, tworzenia zagregowanych statystyk oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług – w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV.              OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe zebrane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na pytanie kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą utrzymywane przez czas trwania komunikacji lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jednak nie dłużej niż 6 miesięcy liczone od daty ostatniego kontaktu.

2.  Dane osobowe zebrane na potrzeby procesu rekrutacji będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji, a po jej zakończeniu przez 3 miesiące. W przypadku wyrażenia zgody przez Kandydata na pozostawienie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji będą one przechowywane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od daty jej udzielenia.

3.  Dane zbierane na potrzeby przesyłania treści marketingowych będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do momentu wycofania zgody na wybrany kanał komunikacji, co do którego została wyrażona zgoda.

V.                INFORMACJE O PRZETWARZANIU

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być partnerzy biznesowi, technologiczni, logistyczni i organizacyjni TALEX S.A. oraz audytorzy wybranych standardów bezpieczeństwa.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez TALEX S.A. co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) oraz organizacji międzynarodowych.
 3. Bez względu na cel przetwarzania podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić w zależności od konkretnego przypadku zawarcie umowy, korzystanie z wybranych usług w ramach serwisu i jego funkcjonalności lub otrzymywanie treści marketingowych.

VI.              PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1.   Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez TALEX SA ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora,
 • do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

2.  Osobom, których dane przetwarza spółka TALEX S.A. przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzania o ochronie danych.

VII.              POLITYKA COOKIES

TALEX S.A.  gromadzi dane w dziennikach logów, które wykorzystywane są wyłącznie do celów administrowania serwisem z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Serwis: www.talex.pl. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Spółki. Dane identyfikacyjne nie są przekazywane stronom trzecim.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
 • nazwę stacji użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, w przypadku, gdy przejście do strony Spółki nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Spółki z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie Serwis: www.talex.pl. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis. 

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, zapisywane na Państwa komputerze, umożliwiające analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwery firmy Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.

Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google, a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. Jeśli w przypadku danych osobowych zebranych na Państwa temat możliwe jest odniesienie ich do konkretnej osoby, takie odniesienie jest od razu wykluczane, a dane osobowe są niezwłocznie usuwane.

Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych TALEX S.A.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a.      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b.      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c.       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d.      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

Serwis: www.talex.pl

Serwis okresowo może wykorzystywać sesyjny plik Cookie o nazwie INFO do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Cookie jest tworzone w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jedne sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie jest tworzony tylko na czas trwania sesji. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu  www.talex.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.